Het hoe en waarom van de renovatie

Het Binnenhofcomplex omvat zo’n 4000 vertrekken, ruimten, kamers, zalen, gangen, zolders en kelders. Het totale vloeroppervlak is bijna 90.000 m2. De gebouwen zijn voor het grootste deel hoog monumentaal. Sinds de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van de Eerste Kamer in 1994. De renovatie is dringend nodig om iedereen weer een veilige en gezonde werkplek te geven. Bovendien moet het Binnenhofcomplex voor iedereen goed toegankelijk zijn en blijven.

Schimmelvorming in Schepelhal in Binnenhofcomplex
Beeld: Corné Bastiaansen
Schimmelvorming in de Schepelhal

Voor een groot deel gaat het bij de renovatie om noodzakelijk herstel van gebreken op het gebied van brandveiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties en beveiliging. Daarnaast zijn er een aantal functionele verbeteringen. Met een nieuwe publieksentree is de Tweede Kamer straks klaar voor een bezoekersstroom van 500.000 personen per jaar.

Het ontwerpproces verloopt in fases; van schetsontwerp (SO) via voorlopig en definitief ontwerp (VO en DO) naar technisch ontwerp (TO). De gebruikers van het Binnenhofcomplex zijn intensief betrokken bij de planvorming en geven per fase een akkoord. Nieuwe ontwikkelingen of inzichten worden zo veel mogelijk meegenomen. Zo kunnen plannen in elke fase nog veranderen.

Onderzoek

Voorafgaand aan de renovatie is veel onderzoek gedaan; zoals onderzoek naar kabels en leidingen, archeologie en beschermde flora en fauna. Het Rijksvastgoedbedrijf liet onafhankelijke bureaus ook bouwhistorische onderzoeken doen. In deze onderzoeken is een “waardestelling” opgenomen. De onderzoekers brengen daarmee in kaart wat de monumentale en cultuurhistorische waarden zijn van een gebouw, de ruimte of interieurafwerking.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de Binnenhofrenovatie wordt deze waardestelling als meetlat meegegeven aan de architecten: wat zij wel en wat beslist niet kunnen en mogen aanpassen. De gemeente Den Haag gebruikt de bouwhistorische onderzoeken bij het toetsen van de (omgevings)vergunningaanvraag. Hierbij werkt de gemeente samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Onze partners

Het Rijksvastgoedbedrijf is als eigenaar van het Binnenhofcomplex opdrachtgever van de renovatie. Aan de renovatie werken verschillende architecten en adviseurs, bouwbedrijven en andere marktpartijen mee.

De gebruikers van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken zijn nauw betrokken bij de huidige voorbereidingsfase. Het architectonisch ontwerp en de selectie van de uitvoerende vakspecialisten stemt het Rijksvastgoedbedrijf met de gebruikers af. 

Het Rijksvastgoedbedrijf contracteert de uitvoerders na adviezen van onder meer de rijksbouwmeester en na instemming van de gebruikers. De werving van architecten, adviseurs, bouwbedrijven en andere marktpartijen gaat om beveiligingsredenen niet via openbare aanbesteding. Veel gegevens over de bouw, inrichting en installatie mogen namelijk niet breed bekend worden.

De stuurgroep Binnenhof is een klankbord voor het Rijksvastgoedbedrijf, gebruikers en deskundigen als het gaat om collectieve belangen van de gebruikers. Ook de rijksbouwmeester sluit bij de stuurgroep aan, naast experts op het gebied van financiën, veiligheid en beveiliging. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van Alexander Pechtold.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag speelt een rol bij vergunningaanvragen/ontheffingen voor noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten, zoals natuurbeschermingsmaatregelen en plannen voor bouwkundige ingrepen. De gemeente is ook samenwerkingspartner om tijdens de renovatie:

  • Hagenaars en bezoekers te informeren over de bereikbaarheid van de binnenstad
  • Met een programma van activiteiten ervoor te zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk blijft

Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert samen met de gemeente en Bureau Binnenstad Den Haag regelmatig overleg hierover met betrokkenen uit de Haagse Binnenstad.
Lees meer over de overleggen met de omgeving.