Meestgestelde vragen

De Binnenhofrenovatie roept vragen op bij mensen. De meestgestelde vragen en antwoorden staan hieronder op een rij.

Hoe zit het nu met stikstof en de Binnenhofrenovatie?

De aanvraag van vergunningen voor de Binnenhofrenovatie verloopt gefaseerd. Voor de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden zijn onherroepelijke vergunningen verleend. De huidige werkzaamheden kunnen dus doorgaan. 

Het handhavingsverzoek op 18 november 2022 van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) betekent niet dat de werkzaamheden direct moeten worden stilgelegd. MOB stelt dat de Binnenhofrenovatie niet over een stikstofvergunning beschikt.

Dinsdag 3 oktober heeft de Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden de ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming gepubliceerd. Hierin staat het voornemen om de natuurvergunning voor de renovatie van het Binnenhof te verlenen.

Het uitgangspunt voor de Binnenhofrenovatie is en blijft om stikstofuitstoot zo laag mogelijk te houden.

Wanneer is de Hoftuin met de nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer klaar?

Het ontwerp voor de Hoftuin en de publieksentree wordt momenteel verder uitgewerkt. Hierover hebben we participatiebijeenkomsten georganiseerd. Volgens de huidige planning worden op zijn vroegst eind 2028 de gebouwen opgeleverd.

Hoelang blijven die bouwschuttingen en torenkranen staan?

Op dit moment staan we aan het begin van de uitvoeringsfase. Het streven is om de impact van bouwwerkzaamheden te minimaliseren. Lees meer over de planning en bouwlogistiek.

Ik hoor dat de gevel van het voormalige Hotel aan de Lange Poten gesloopt gaat worden?

Dat is niet juist. De gevelmaterialen van gebouw H (het voormalige Grand Hotel Central aan de Lange Poten) worden vervangen. Dat is nodig omdat de huidige gevelbekleding aan het einde van zijn levensduur is. Door het vervangen van beton en tegelwerk wordt de gevel weer in oude glorie hersteld.

Ik lees dat er een gracht gegraven gaat worden; wanneer gebeurt dat en hoelang duurt dat?

De gracht aan de Hofweg voor de Raad van State is voorzien aan het einde van de renovatiewerkzaamheden. Naar verwachting is dat midden 2028.

Hoe is het transport van materiaal naar de bouwplaats geregeld?

Wij werken zoveel mogelijk vanuit een centrale plaats (een 'hub') aan de rand van de stad. Er zijn 3 logistieke routes voor aanvoer en afvoer. Die zijn voor het gehele project gelijk. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van elektrische voertuigen. Aanvoer en afvoer gaat volgens het Just-in-Time-principe; er wordt alleen aangevoerd wat ook op dat moment gebruikt kan worden. Transport van materiaal vindt in principe buiten de spits plaats: tussen 9.00 en 16.00 uur.

De voorkeursroute gaat over de net nieuw aangelegde Plaats. Dat is juist een autoluw plein geworden. Het is toch onwenselijk daar bouwverkeer te hebben?

Tegelijk met de renovatie investeren we in de openbare ruimte rond het Binnenhof. Plaats is autoluw gemaakt en doorgetrokken naar de Hofvijver. De wegconstructie is zo ontworpen dat het de combinatie van tram, bus en bevoorrading kan dragen.

Bouwverkeer is wel een extra belasting, maar nu investeren in een nieuwe Plaats is beter voor de binnenstad dan zes jaar wachten en ambities vooruitschuiven. Dat de rijloper met natuursteen het de komende jaren flink voor de kiezen krijgt realiseren we ons.

Op welke tijden wordt er gewerkt?

Voor de werktijden volgen wij het Bouwbesluit en de Beleidsregel bouw- en sloopgeluid Den Haag 2017. Dat wil zeggen dat er gewerkt kan worden op doordeweekse dagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur, met mogelijke uitloop tot 23.00 uur voor minder geluidbelastende werkzaamheden en aanvoer van materiaal. Dit betekent niet dat er élke zaterdag gewerkt gaat worden. Dit gebeurt alleen als het belangrijk is voor de voortgang van de werkzaamheden.

Wat gebeurt er met archeologische vondsten?

De gebouwen op het Binnenhof zijn van grote historische waarde. En dat geldt zeker ook voor de oude resten die zich onder de grond bevinden. Archeologische vondsten leren ons veel over de rijke historie van 800 jaar Binnenhof en geven inzicht in onze geschiedenis. De renovatie biedt de unieke kans om archeologisch onderzoek te doen op plekken waar dat normaal gesproken niet mogelijk is. Tijdens de werkzaamheden vonden archeologen bijvoorbeeld een fundering uit de 13de eeuw onder de galerij van de Eerste Kamer.

Het is wettelijk geregeld dat archeologische resten veiliggesteld moeten worden, daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan archeologie Den Haag de opdracht gegeven om bij alle bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek te verrichten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daarbij nauw samen met Monumenten Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Uitgangspunt is altijd dat archeologische resten die in de grond behouden kunnen worden ook in de grond (‘in situ’) blijven. ‘Losse’ vondsten worden schoongemaakt, geconserveerd en gerestaureerd. Daarna worden ze in het archeologisch depot van de gemeente Den Haag opgeslagen. Ze zijn dan altijd beschikbaar voor onderzoek en tentoonstellingen, bijvoorbeeld in het Informatiecentrum Binnenhof Renovatie.

Hoe zit het nu met asbest en de Binnenhofrenovatie?

Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast en bovendien goedkoop. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Het Rijksvastgoedbedrijf en aannemers willen voor het grote renovatiewerk daarom weten waar er asbesthoudende materialen zijn gebruikt op het Binnenhof.

In de leegstaande panden (Raad van State, Eerste Kamer en Tweede Kamer) is een asbestinventarisatie uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Op basis van deze inventarisaties stellen we een plan op om het aanwezig asbest te verwijderen. We streven ernaar om al het gevonden asbest te saneren. Verwijdering, verpakking en afvoer van het asbest gebeurt altijd volgens wettelijke regels en binnen het Binnenhofcomplex, in een geconditioneerde en afgeschermde omgeving.

Komt er ook een fietsenstalling onder het Buitenhof?

Een fietsenstalling Buitenhof maakt geen deel uit van de renovatieplannen van het Binnenhof. De gemeente onderzoekt wel de haalbaarheid van een andere oplossing voor de fietsenstalling op het Buitenhof.

Wanneer is het weer mogelijk het Binnenhof te bezoeken?

Vanaf 21 maart 2022 is het Binnenhof een bouwplaats. Wandelaars en fietsers worden omgeleid. Tijdens de renovatie organiseren wij rondleidingen over de bouwplaats, bijvoorbeeld op de Dag van de Bouw/Dag van de Architectuur en Open Monumentendag. Het einde van de werkzaamheden is nu op zijn vroegst voorzien eind 2028.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier of bel met 06 29641899.

Uw vraag of melding
Mijn vraag of melding gaat over
Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.
U kunt maximaal 5 mb uploaden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Akkoordverklaring(verplicht)