Meestgestelde vragen

De Binnenhofrenovatie roept vragen op bij mensen. De meestgestelde vragen en antwoorden staan hieronder op een rij.

Hoe zit het nu met stikstof en de Binnenhofrenovatie?

De aanvraag van vergunningen voor de Binnenhofrenovatie verloopt gefaseerd. Voor de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden zijn onherroepelijke vergunningen verleend. De huidige werkzaamheden kunnen dus doorgaan. 

Het handhavingsverzoek op 18 november van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) betekent niet dat de werkzaamheden direct moeten worden stilgelegd. MOB stelt dat de Binnenhofrenovatie niet over een stikstofvergunning beschikt. De provincie zal over het handhavingsverzoek moeten beslissen. 

Voor meerdere onderdelen van de renovatie zullen nog vergunningen moeten worden aangevraagd. Als dat nodig is, worden hierbij stikstofberekeningen gemaakt. Het uitgangspunt voor de Binnenhofrenovatie is en blijft om stikstofuitstoot zo laag mogelijk te houden.

Waarom renoveren?

Sinds de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van de Eerste Kamer in 1994. Inmiddels vragen de gebouwen dringend om grondig onderhoud en bouwkundige en installatietechnische ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen. Lees meer over waarom renoveren.

Wat renoveren we?

De renovatie is dringend nodig om gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en met het oog op een gezonde werkplek. Grotendeels gaat het om noodzakelijk herstel van gebreken en aanpassingen die nodig zijn om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast zijn er enkele ‘functionele verbeteringen’. Zo worden ingangen aangepast om de grote aantallen medewerkers en bezoekers beter te kunnen ontvangen. Lees meer over wat renoveren. 

Wie renoveren er?

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex en opdrachtgever van de renovatie. Aan de Binnenhofrenovatie werken verschillende architecten, adviseurs, bouwbedrijven en andere marktpartijen mee. De gebruikers van de gebouwdelen Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken zijn nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen. Als het bijvoorbeeld gaat om het architectonisch ontwerp of de selectie van de uitvoerende vakspecialisten stemt het Rijksvastgoedbedrijf dit met hen af. Het Rijksvastgoedbedrijf contracteert de uitvoerders na adviezen van onder meer de rijksbouwmeester en na instemming van de gebruikers. Lees meer over wie er renoveren. 

Hoe renoveren we?

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd. Voorafgaand aan de renovatie is veel onderzoek nodig. Zoals onderzoek naar kabels en leidingen in de grond, archeologisch onderzoek en onderzoek naar beschermde flora en fauna. Zo brengt de Zoogdiervereniging in samenwerking met vleermuisonderzoekers in beeld hoe vleermuizen het Binnenhof gebruiken. En zij adviseren het Rijksvastgoedbedrijf welke maatregelen nodig zijn om de beschermde dieren zo min mogelijk te verstoren tijdens bijvoorbeeld kraamseizoen en winterslaap. Andere organisaties doen onderzoek naar beschermde muurplanten en de aanwezigheid van broedvogels, zoals de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw, maar ook dakbroeders zoals meeuwen. Lees meer over hoe renoveren.

Hoe is het transport van materiaal naar de bouwplaats geregeld?

Wij werken zoveel mogelijk vanuit een centrale plaats (een 'hub') aan de rand van de stad. Er zijn 3 logistieke routes voor aanvoer en afvoer. Die zijn voor het gehele project gelijk. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van elektrische voertuigen. Aanvoer en afvoer gaat volgens het Just-in-Time-principe; er wordt alleen aangevoerd wat ook op dat moment gebruikt kan worden. Transport van materiaal vindt in principe buiten de spits plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.

De voorkeursroute gaat over de net nieuw aangelegde Plaats. Dat is juist een autoluw plein geworden. Het is toch onwenselijk daar bouwverkeer te hebben?

Tegelijk met de renovatie investeren we in de openbare ruimte rond het Binnenhof. Plaats is autoluw gemaakt en doorgetrokken naar de Hofvijver. De wegconstructie is zo ontworpen dat het de combinatie van tram, bus en bevoorrading kan dragen.

Bouwverkeer is wel een extra belasting, maar nu investeren in een nieuwe Plaats is beter voor de binnenstad dan zes jaar wachten en ambities vooruitschuiven. Dat de rijloper met natuursteen het de komende jaren flink voor de kiezen krijgt realiseren we ons.

Wat gebeurt er met archeologische vondsten?

De gebouwen op het Binnenhof zijn van grote historische waarde. En dat geldt zeker ook voor de oude resten die zich onder de grond bevinden. Archeologische vondsten leren ons veel over de rijke historie van 800 jaar Binnenhof en geven inzicht in onze geschiedenis. De renovatie biedt de unieke kans om archeologisch onderzoek te doen op plekken waar dat normaal gesproken niet mogelijk is. Tijdens de werkzaamheden vonden archeologen bijvoorbeeld een fundering uit de 13de eeuw onder de galerij van de Eerste Kamer.

Het is wettelijk geregeld dat archeologische resten veiliggesteld moeten worden, daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan archeologie Den Haag de opdracht gegeven om bij alle bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek te verrichten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daarbij nauw samen met Monumenten Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Uitgangspunt is altijd dat archeologische resten die in de grond behouden kunnen worden ook in de grond (‘in situ’) blijven. ‘Losse’ vondsten worden schoongemaakt, geconserveerd en gerestaureerd. Daarna worden ze in het archeologisch depot van de gemeente Den Haag opgeslagen. Ze zijn dan altijd beschikbaar voor onderzoek en tentoonstellingen, bijvoorbeeld in het komende informatiecentrum over de Binnenhofrenovatie.

Waar komt het informatiecentrum Binnenhofrenovatie?

Het informatiecentrum Binnenhofrenovatie komt op Plaats 22. In dit informatiecentrum vindt u straks nieuws en actualiteiten rond de renovatie, de historie van 800 jaar Binnenhof, archeologische vondsten en andere wetenswaardigheden.

Hoe zit het nu met asbest en de Binnenhofrenovatie?

Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast en bovendien goedkoop. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Het Rijksvastgoedbedrijf en aannemers willen voor het grote renovatiewerk daarom weten waar er asbesthoudende materialen zijn gebruikt op het Binnenhof.

In de leegstaande panden (Raad van State, Eerste Kamer en Tweede Kamer) is een asbestinventarisatie uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Op basis van deze inventarisaties stellen we een plan op om het aanwezig asbest te verwijderen. We streven ernaar om al het gevonden asbest te saneren. Verwijdering, verpakking en afvoer van het asbest gebeurt altijd volgens wettelijke regels en binnen het Binnenhofcomplex, in een geconditioneerde en afgeschermde omgeving.

Komt er ook een fietsenstalling onder het Buitenhof?

Een fietsenstalling Buitenhof maakt geen deel uit van de renovatieplannen van het Binnenhof. De gemeente onderzoekt wel de haalbaarheid van een andere oplossing voor de fietsenstalling op het Buitenhof.

Wanneer is het weer mogelijk het Binnenhof te bezoeken?

Vanaf 21 maart 2022 is het Binnenhof een bouwplaats. Wandelaars en fietsers worden dan omgeleid. In de eerste fase van de renovatie wordt vooral onderzoek gedaan in de gebouwen. Ook wordt asbest verwijderd en licht sloopwerk verricht. Zodra het mogelijk is organiseren wij rondleidingen over de bouwplaats.

Waar gaat de biologische (woensdag)markt naartoe?

Jarenlang stond de Boerenmarkt iedere woensdag voor het gebouw van de Tweede kamer aan de Hofplaats. Door de renovatie van het Binnenhof en de plannen voor een nieuwe publieksentree is er nu en straks geen plaats meer voor de markt op de Hofplaats. De Boerenmarkt is daarom definitief verplaatst naar het Lange Voorhout, tegenover de voormalige Amerikaanse ambassade.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier of bel met 06 29641899.

Uw vraag of melding

* verplicht in te vullen

Verplicht
Verplicht veld
Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als het een spoedmelding betreft of als er behoefte is aan meer informatie naar aanleiding van uw vraag.
Mijn vraag gaat over
Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.
U kunt maximaal 5 mb uploaden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Akkoordverklaring(verplicht)