Meestgestelde vragen

De Binnenhofrenovatie roept vragen op bij mensen. De meestgestelde vragen en antwoorden staan hieronder op een rij.

Hoe zit het nu met stikstof en de Binnenhofrenovatie?

Woensdag 24 januari 2024 heeft de Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden de vergunning Wet natuurbescherming gepubliceerd voor het programma Renovatie Binnenhof.

Met het verlenen van de vergunning geeft de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden de goedkeuring om volgens de voorgestelde inzet van materieel de renovatie uit te voeren. Samen met de aannemers blijft het Rijksvastgoedbedrijf er natuurlijk naar streven om de uitstoot van stikstof zo laag mogelijk te houden.

Hoe staat het met de brandveiligheid tijdens de renovatie?

Veiligheid en brandveiligheid hebben de hoogste prioriteit bij de renovatie. Het verbeteren van de brandveiligheid op het Binnenhof is zelfs een van de hoofdredenen voor de renovatie. Door de renovatie verbeteren we de brandveiligheid naar het niveau van de huidige bouwregelgeving, onder andere met sprinklerinstallaties.

Ook tijdens de renovatie doet het Rijksvastsgoedbedrijf er alles aan om brand te voorkomen. Samen met de aannemers treffen we strenge maatregelen, zoals tijdelijke brandmeldinstallaties en blusvoorzieningen en compartimentering van de gebouwdelen.

Het doel is om brand tijdens de renovatie te voorkomen, en als er toch brand ontstaat deze zo snel mogelijk onder controle te krijgen. We voeren hierover continu overleg met de brandweer. De afspraken uit dit overleg zorgen ervoor dat de brandweer in geval van brand exact weet waar ze in het complex moeten zijn, en die plekken ook snel kan bereiken.

Hoelang blijven die bouwschuttingen en torenkranen staan?

Op dit moment staan we aan het begin van de uitvoeringsfase. Het streven is om de impact van bouwwerkzaamheden te minimaliseren. Lees meer over de planning en bouwlogistiek.

Hoe is het transport van materiaal naar de bouwplaats geregeld?

Wij werken zoveel mogelijk vanuit een centrale plaats (een 'hub') aan de rand van de stad. Er zijn 3 logistieke routes voor aanvoer en afvoer. Die zijn voor het gehele project gelijk. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van elektrische voertuigen. Aanvoer en afvoer gaat volgens het Just-in-Time-principe; er wordt alleen aangevoerd wat ook op dat moment gebruikt kan worden. Transport van materiaal vindt in principe buiten de spits plaats: tussen 9.00 en 16.00 uur.

Op welke tijden wordt er gewerkt?

Voor de werktijden volgen wij het Bouwbesluit en de Beleidsregel bouw- en sloopgeluid Den Haag 2017. Dat wil zeggen dat er gewerkt kan worden op doordeweekse dagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur, met mogelijke uitloop tot 23.00 uur voor minder geluidbelastende werkzaamheden en aanvoer van materiaal. Dit betekent niet dat er élke zaterdag gewerkt gaat worden. Dit gebeurt alleen als het belangrijk is voor de voortgang van de werkzaamheden.

Hoe zit het nu met asbest en de Binnenhofrenovatie?

Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast en bovendien goedkoop. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Het Rijksvastgoedbedrijf en aannemers willen voor het grote renovatiewerk daarom weten waar er asbesthoudende materialen zijn gebruikt op het Binnenhof.

In de leegstaande panden (Raad van State, Eerste Kamer en Tweede Kamer) is een asbestinventarisatie uitgevoerd door gecertificeerde bureaus. Op basis van deze inventarisaties stellen we een plan op om het aanwezig asbest te verwijderen. We streven ernaar om al het gevonden asbest te saneren. Verwijdering, verpakking en afvoer van het asbest gebeurt altijd volgens wettelijke regels en binnen het Binnenhofcomplex, in een geconditioneerde en afgeschermde omgeving.

Wanneer is het weer mogelijk het Binnenhof te bezoeken?

Tijdens de renovatie is het Binnenhof een bouwplaats. Wandelaars en fietsers worden omgeleid. Het einde van de werkzaamheden is nu voorzien eind 2028.

Tijdens de renovatie organiseren wij rondleidingen over de bouwplaats, bijvoorbeeld op de Dag van de Bouw en Open Monumentendag. Daarover berichten we op deze website, in onze nieuwsbrief en op ons Instagram-kanaal.

Wat gebeurt er met archeologische vondsten?

De gebouwen op het Binnenhof zijn van grote historische waarde. En dat geldt zeker ook voor de oude resten die zich onder de grond bevinden. Archeologische vondsten leren ons veel over de rijke historie van 800 jaar Binnenhof en geven inzicht in onze geschiedenis. De renovatie biedt de unieke kans om archeologisch onderzoek te doen op plekken waar dat normaal gesproken niet mogelijk is. Tijdens de werkzaamheden vonden archeologen bijvoorbeeld een fundering uit de 13de eeuw onder de galerij van de Eerste Kamer.

Het is wettelijk geregeld dat archeologische resten veiliggesteld moeten worden, daarom heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan archeologie Den Haag de opdracht gegeven om bij alle bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek te verrichten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daarbij nauw samen met Monumenten Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Uitgangspunt is altijd dat archeologische resten die in de grond behouden kunnen worden ook in de grond (‘in situ’) blijven. ‘Losse’ vondsten worden schoongemaakt, geconserveerd en gerestaureerd. Daarna worden ze in het archeologisch depot van de gemeente Den Haag opgeslagen. Ze zijn dan altijd beschikbaar voor onderzoek en tentoonstellingen, bijvoorbeeld in het Informatiecentrum Binnenhof Renovatie.

Wanneer wordt de gracht aan de Hofweg gegraven? En hoelang duurt dat?

De gracht aan de Hofweg voor de Raad van State is voorzien aan het einde van de renovatiewerkzaamheden. Naar verwachting is dat midden 2028.

Wanneer is de Hoftuin met de nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer klaar?

Het ontwerp voor de Hoftuin en de publieksentree wordt nu verder uitgewerkt. Hierover hebben we participatiebijeenkomsten georganiseerd. Volgens de huidige planning worden op zijn vroegst eind 2028 de gebouwen opgeleverd.

Ik hoor dat de gevel van het voormalige Hotel Central aan de Lange Poten gesloopt gaat worden?

Dat klopt niet. De gevelmaterialen van gebouw H (het voormalige Grand Hotel Central aan de Lange Poten) worden vervangen. Dat is nodig omdat de huidige gevelbekleding aan het einde van zijn levensduur is. Door het vervangen van beton en tegelwerk wordt de gevel weer in oude glorie hersteld.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier of bel met 06 29641899.

Uw vraag of melding
Mijn vraag of melding gaat over
Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.
U kunt maximaal 5 mb uploaden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Akkoordverklaring(verplicht)

Laatste update: 29 mei 2024